انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

جمع آوری کمک به هم وطنان سیل زده

جمع آوری کمک به هم وطنان سیل زده دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است..... شماره حساب کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران 24003671366050 بانک کارآفرین شعبه مرکزی


تصاویر


Raised Image