انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

پیگیری در خصوص بخشنامه تعدیل قرارداد ها

پیگیری در خصوص بخشنامه تعدیل قرارداد ها


دانلود