انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

پیام تسلیت انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران به سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران

پیام تسلیت فوت مهندس منوچهر اقبالی


دانلود