انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

اظهار نظر درخصوص ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

اظهار نظر درخصوص ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور


دانلود