انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

دستوالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت

دستوالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت...


دانلود