انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

نامه به جناب آقای دکتر نوبخت - معاونت محترم ریاست جمهوری

رعایت آیین نامه تضمیین معاملات دولتی ...


دانلود