انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

تصویب نامه شماره 95203-ت/55391 هیات وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور

تصویب نامه شماره 95203-ت/55391 هیات وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور


دانلود