انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

جزییات لایحه مالیاتی دولت

جزییات لایحه مالیاتی دولت


⭕️رییس جمهور لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

براساس این لایحه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی و همچنین ارزیابی دارایی ها به ارزش های منصفانه یا ارزش های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذیربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن و یا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان برکناری دایمی و واگذاری دارایی، مابه التفاوت قیمت فروش و مبلغ دفتری بدون اعمال آثار ناشی از تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت گرفته به شرح یادشده به استثنای دارایی هایی که مالیات آنها براساس مقررات این قانون حسب مورد براساس نرخ جداگانه یا به صورت مقطوع محاسبه می شود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.