انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

آخرین اخبار و اطلاعیه های انجمن


اطلاعیه ها

آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (3) و (4) بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (3) و (4) بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ادامه مطلب

اطلاعیه ها

آیین نامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

آیین نامه ایمنی کارز با ابزار های دستی و دستی قدرتی ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تعطیلی روز یکشنبه 97/11/21

تعطیلی روز یکشنبه 97/11/21 ادامه مطلب

اخبار انجمن

نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جهت برگزاری پر شور 22بهمن

نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران جهت برگزاری پر شور 22بهمن... ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تصویب نامه شماره 139188/ت/56036-هیات وزیران مبنی بر ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

تصویب نامه شماره 139188/ت/56036-هیات وزیران مبنی بر ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تصویب نامه شماره 95203-ت/55391 هیات وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور

تصویب نامه شماره 95203-ت/55391 هیات وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ادامه مطلب