انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

تصویب نامه شماره 139188/ت/56036-هیات وزیران مبنی بر ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

تصویب نامه شماره 139188/ت/56036-هیات وزیران مبنی بر ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تصویب نامه شماره 95203-ت/55391 هیات وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور

تصویب نامه شماره 95203-ت/55391 هیات وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ادامه مطلب

اطلاعیه ها

بخشنامه شماره 97/320465-97/09/12 بانک مرکزی- اصلاح قانون چک

بخشنامه شماره 97/320465-97/09/12 بانک مرکزی- اصلاح قانون چک ادامه مطلب

اطلاعیه ها

اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی اصلاح ماده 104 قانون مالیات مستقیم متن ماده 12

اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی اصلاح ماده 104 قانون مالیات مستقیم متن ماده 12 ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تفسیر بانک مرکزی بند (و) تبصره 16 قانون بودجه 97

تفسیر بانک مرکزی بند (و) تبصره 16 قانون بودجه 97 ادامه مطلب

اطلاعیه ها

بخشنامه دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق و اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران

بخشنامه دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق و اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران ادامه مطلب