انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

اعتراض تشکل های عمده صنفی مهندسی کشور به رویه حاکم بر شورای هماهنگی تشکلها

اعتراض تشکل های عمده صنفی مهندسی کشور به رویه حاکم بر شورای هماهنگی تشکلها ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تصویب نامه شماره 160007/ت56282ه مورخه 1397/12/01 هیات وزیران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امورمالیاتی کشور

تصویب نامه شماره 160007/ت56282ه مورخه 1397/12/01 هیات وزیران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امورمالیاتی کشور ادامه مطلب

اطلاعیه ها

آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (3) و (4) بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (3) و (4) بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ادامه مطلب

اطلاعیه ها

آیین نامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

آیین نامه ایمنی کارز با ابزار های دستی و دستی قدرتی ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تعطیلی روز یکشنبه 97/11/21

تعطیلی روز یکشنبه 97/11/21 ادامه مطلب

اطلاعیه ها

تصویب نامه شماره 139188/ت/56036-هیات وزیران مبنی بر ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

تصویب نامه شماره 139188/ت/56036-هیات وزیران مبنی بر ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ادامه مطلب