انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

•ضرورت همکاری صمیمانه و تنگاتنگ با مجریان و کارفرمایان دولتی در جهت اجرای منویات پیمانکاران در زمینه های صنعت ساخت

•ضرورت بسترسازی فرهنگی و آموزش به منظور ایجاد زمینه های لازم همکاری در امور صنعت ساختمان

•معرفی شخصیت واقعی پیمانکاران در جامعه و بخش دولتی و اصلاح نگرش نادرست برخی از دست اندرکاران امور پیمانکاری

•اصلاح برداشت  اثبات اینکه پیمانکار به عنوان یک شخصیت حقوقی در جهت سازندگی کشور همیشه در کنار بخش دولتی است نه در مقابل آنها

•تبلیغ و ترویج باور عمومی نیاز جامعه به امور پیمانکاری و اثر بخش بودن آن و لزوم یادآوری اینکه این قشر خدوم باید فراتر از محدودیت های خود، فعالیت مستقل و مبتنی بر شان تخصصی خود داشته باشند و همپای آحاد  جامعه،  در سازندگی کشور  و  جامعه خویش مشارکت کنند  و از حقوق اجتماعی و کاری برابر برخوردار باشند.

•ماموریت انجمن تلاش در جهت قانونمند سازی و ایجاد فرصت های لازم به منظور ایجاد اشتغال برای پیمانکاران

•اطلاع رسانی کامل به پیمانکاران از قوانین ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، آئین نامه های مرتبط با امور پیمانکاری از طریق استفاده از نشریه ، سایت، پیام کوتاه و یا هر امکاناتی که بتوان پیمانکاران را در جریان قرار داد

•حرفه پیمانکاری و نقش اثربخش آنان در پیشبرد جامعه.

•پیگیری   تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق پیمانکاران.

•تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطلاعات درحوزه پیمانکاری.