انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

در خصوص جایگاه انجمن در سازمانها و  حوزه فعالیت، انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران با سازمانهای دولتی و غیر دولتی به شرح ذیل در تعامل وهمکاری تنگاتنگ  می باشد و در راستای بهروزی صنعت پیمانکاری تلاش می کند:

1-  شورای اشتغال استان تهران

2-  سازمان برنامه و بودجه استان تهران

3-  شورای فنی استانداری استان تهران

4-  کمیته مصالح استانداری استان تهران

5-  کمیته پیمان استانداری استان تهران

6-  کمیته رتبه بندی( تشخیص صلاحیت پیمانکاری)

7-  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار

8-  کانون عالی کافرمایی ایران

9-  کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

10-  کانون کارفرمایی استان تهران

11-  کمیته استاندارد استان تهران

12-  کمیته نظارت و بازرسی در پروژههای عمرانی در استانداری تهران

13-  ریاست شورای هماهنگی تشکلات فنی و مهندسی استان تهران

14-  صاحب امتیاز نشریه پیمانکار

15-  بررسی گواهی صلاحیت ایمنی