انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

•به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آیین‌نامه عبارتست از:

• تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط‌های کار رعایت گردد)

• تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران

• توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری

• ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت‌های محوله

• ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور

•گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواه و تأییدی بررعایت اصول ایمنی درمحیط های پیمانکاری است. مرجع صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.