انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

  • تشکیل پرونده جهت صدور گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بصورت آنلاین و ازطریق سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشوربه نشانی  www.svcc.mcls.gov.irانجام می پذیرد.
  • هرشرکت برای تشکیل پرونده باید به کانون انجمن های صنفی پیمانکاران استان خود مراجعه نماید.
  • یکی ازمدارک مهم جهت تکمیل پرونده ، گواهینامه آموزشی ایمنی کارفرمایان و کارگران است .
  • درصورت عدم وجود گواهینامه آموزشی بایست یکی از اعضای هیئت مدیره دردوره آموزش ایمنی کارفرمایان شرکت نماید
  • در صورت وجود پیمان و قرارداد، کارگران طبق لیست بیمه نیز باید در دوره آموزش ایمنی کارگران شرکت نمایند .
  • برای مشاهده نتایج آزمونهای ایمنی می توان به سایت scrtosh.ir مراجعه فرمایید.