انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

تصاویر


Raised Image
واحد اداری
Raised Image
سالن جلسات
Raised Image
محل برگزاری کلاسهای آموزش ایمنی