انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

اعضای هیات مدیره دوره ششم


ریاست هیات مدیره

دکتر حمیدرضا سیفی

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن

مهندس رضا گودرزی فراهانی

عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن

مهندس بیژن خطیبی

عضو هیات مدیره انجمن

مهندس پدرام مظلومی

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر انجمن

مهندس محسن لیاقت

عضو هیات مدیره انجمن

مهندس رضا دستیاری

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن

مهندس سجاد خدابخشی

بازرس اصلی انجمن

مهندس محمدرضا رجول دزفولی

بازرس علی البدل انجمن

مهندس جواد ادیب زاده


اعضای هیئت مدیره دوره پنجم


رئیس هیات مدیره انجمن

مهندس حمیدرضا سیفی

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن

مهندس اکبر دادرس

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن

مهندس رضا گودرزی فراهانی

عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن

مهندس بیژن خطیبی

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر انجمن

مهندس ایمان یاوری زاد

عضو هیات مدیره انجمن

مهندس سید حسن میرنیام

عضو هیات مدیره انجمن

مهندس علیرضا کفشکنان

عضو علی البدل هیات مدیره

مهندس مرتضی اخوان هزاوه