مدیران انجمن صنفی کارفرمایی

حمیدرضا سیفی

عضو و رئیس هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت برق آب فن

بیژن خطیبی

عضو و نایب رئیس هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت نسیم شمال

محسن لیاقت

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر انجمن

مدیرعامل شرکت نیرو تابان آریا

پدرام مظلومی

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت عمران پادیز اطلس

رضا دستیاری

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت آکام ویژن