رضا گودرزی فراهانی

رضا گودرزی فراهانی

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن

مدیرعامل شرکت ثمین نیرو آریا