بیژن خطیبی

بیژن خطیبی

عضو و نایب رئیس هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت نسیم شمال