پدرام مظلومی

پدرام مظلومی

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت عمران پادیز اطلس