پروژههایی که شرایط عمومی پیمان

پروژههایی که شرایط عمومی پیمان

نامه ارسالی از کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران درخصوص پروژههایی که شرایط عمومی پیمان (ماده 46 و 48)در مورد آنها قضاوت داشته است.انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

آخرین مطالب
یک پاسخ ارسال کنید