اخبار

کار، پیمانکار و کارگر
کار، پیمانکار و کارگر

(کار، پیمانکار و کارگر)

 

عنصر مشترک در بین کلمات مذکور واژه ی(( کار)) میباشد.مفهوم کار در اصطلاح لغوی به معنای شغل و یا فعل و یا یک فعالیت ثمر بخش از سوی افراد میباشد.مسلما برای درک بهتر مفهوم کار ناگزیر از تعریف حقوق کار هستیم ؛حقوق کار عبارتست از مجموعه قواعدی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی،انجام کار تابع را تنظیم و بر ان حاکم است و اجرای ان از طرف دولت تضمین میگردد.

امروزه حقوق کار برروی سه محور روابط فردی،روابط جمعی و ملاحظات متنوع دولت در مسایل و روابط کار استوار است به همین دلیل همزمان هم ویژگی های حقوق خصوصی و هم ویژگی های حقوق عمومی بر ان تاثیر گذار است یعنی در عین حال که اشخاص در انعقاد یک قرارداد ازاد و مختار هستند و میتوانند شرایط خود را لحاظ نمایند اما در بعضی موارد خاص حتی با تراضی بین خود نمیتوانند از ان موارد خاص سرپیچی کنند.

از دیگر ویژگی های مهم حقوق کار حمایتی بودن ان میباشد.با توجه به نابرابری مسلم بین دو طرف قرارداد،حقوق کار به طور طبیعی چتر حمایتی خود را در جهت صیانت از نیروی کار کارگر و تامین خانواده او گسترش میدهد.البته کارفرما نیز در موارد مختلف به قوانین و مقررات تدوین شده در حقوق کار استناد نموده و از این تنظیم روابط بهره لازم را میگیرد ولی عمده مقررات تدوین شده در جهت حمایت از کارگر است،بر همین اساس هرگونه قراردادی که کمتر از حداقل مزایای پیشبینی شده و شرایط مدون در قانون بین کارگر و کارفرما منعقد شده باشد بدون این که به صحت اصل قرارداد لطمه ای وارد نماید خود به خود جای خود را به حداقل های مذکور در قانون کار میدهد.

وکیل دادگستری -جناب آقای لیاقت

جایگاه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در توسعه عدالت مالیاتی
جایگاه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در توسعه عدالت مالیاتی

یکی از ویژگی های یک نظام مالیاتی کارآمد، عدالت مالیاتی است. معنای ساده و روشن عدالت مالیاتی این است که هرکدام از شهروندان به اندازه ای که از منابع جامعه استفاده می کنند مالیات پرداخت کنند زمانی عدالت مالیاتی محقق می شود که شهروندان تردید وشبهه‏ای در مورد مالیات پرداختی خود نداشته باشند.عدالت مالیاتی، مطلوب یک نظام کارآمد مالیاتی نیز هست چرا که هزینه ها وچالش های مالیات ستانی را کاهش می دهد وفضای مناسب برای عمل به مسئولیت ها ووظایف قانونی وتعامل با مودیان را فراهم می کند.از اینرواصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در راستای طرح تحول نظام اقتصادی کشور و توسعه عدالت مالیاتی با بررسی 3 ساله توسط مجلس، در 27 مرداد ماه سال 1394 از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. با ابلاغ این قانون تحولات و تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شد.قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، به این مهم جامه عمل پوشاند بطوری که مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دلایل و شواهد عینی خواهد بود. اصلاح ماده 97 و حذف مواد 98،152،153،154و 158و به بیان بهتر حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید.
طبق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‏باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
رسیدگی به پرونده های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی اطلاعات درآمد مشمول مالیات مودیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود. در سال های گذشته، زیرساخت ها و بسترهای لازم برای هوشمندسازی نظام مالیاتی با کمک کارشناسان داخلی و خارجی پیاده سازی شده است.
همچنین قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها بر ساده سازی فرآیند رسیدگی تأکید بسیاری داشته به نحوی که سازمان امور مالیانی را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعیین و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به دیگر سخن با شفاف سازی فعالیت‏های اقتصادی صاحبان کسب و کار می توان انتظار داشت که با تعیین دقیق درآمد مشول مالیات، رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر گردد.

منبع:http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/123194

تغییر زمان ارائه اظهارنامه و تکالیف و وظایف اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل
تغییر زمان ارائه اظهارنامه و تکالیف و وظایف اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل

براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هرسال برای «اشخاص حقیقی» و صاحبان مشاغل، پیشه ها و کسب،‏31 خرداد ماه سال بعد تعیین گردیده است .
در فصل چهارم از باب سوم کتاب قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی سال 1394) تکالیف قانونی این دسته از مودیان را تعیین شده است.
در این خصوص از مهمترین تکالیف اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل درخصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی را می توان در مفاد ماده 95 قانون مالیات های مسقتیم مشاهده نمود. بر اساس این ماده قانونی ; صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم ازدستی یامکانیزه و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تهیه و تصویب شده است که در آن مشاغل به سه گروه اول، دوم و سوم به شرح ریر تقسیم شده اند:
گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد
گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم: مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند
البته در این آیین نامه استثنایی نیز وجود دارد و آن نیز این است که اشخاص زیر بدون توجه به حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع آیین نامه مذکور جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند
-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط
-دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان
-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر) -فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط
-صاحبان مشاغل صرافی
-صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصص
لازم به ذکر است بر اساس این آیین نامه، مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تکالیف قانونی اجمالی قانونی این سه گروه از مشاغل به شرح زیر می باشد:
الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد مندرج در این آیین نامه می باشند.
ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظیم نمایند.
پ– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم مربوطه تنظیم نمایند.
همچنین بر اساس آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) تا پایان خردادماه سال بعد بصورت الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان ارائه نمایند.همچنین سازمان امورمالیاتی در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد. گفتنی است مودیان بموجب ماده (178) قانون مالیاتهای مستقیم می توانند اظهارنامه‏های خود را از طریق پست نیز، به ادارات امور مالیاتی تسلیم نمایند.
با توجه به شیوع بیماری همه گیر کرونا از اواخر سال گذشته و با توجه دستورات و صلاحدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و تعطیلی دوماهه بسیاری از کسب و کار ها به دلیل جلو گیری از شیوع بیشتر بیماری ،در جلسه سوم اردیبهشت ماه سالجاری جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا مصوب گردید که موعد مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن 99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده به مدت دو ماه و در حداکثر تا پایان 31 شهریور تمدید می شود و تمامی احکام مرتبط در این تمدید مترتب است.
به عبارتی موعد تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که طبق قانون تا 31 خرداد ماه می باشد بر اساس این مصوبه به مدت دو ماه افزایش یافته و تا 31 مرداد تمدید شده و به تبع آن مهلت رسیدگی به اظهارنامه ها نیز به مدت دو ماه تمدید شده است.

جستجو
دسته بندی
آخرین مطالب
بایگانی
ما را دنبال کنید
جدیدترین اخبار را روزانه دریافت کنید!