کمیسیون های عمومی

اعضای کمیسیون تامین اجتماعی
اعضای کمیسیون تامین اجتماعی

                                        

جناب آقای مهندس رضا گودرزی فراهانی         جناب آقای مهندس فرهادی           جناب آقای مهندس برنجزاد           جناب آقای مهندس امجدی

 جناب آقای مهندس خوانساری

اعضای کمیسیون دارایی
اعضای کمیسیون دارایی

                                             

جناب آقای مهندس رضا گودرزی فراهانی      جناب آقای مهندس سلیم آبادی             جناب آقای مهندس فرهادی           جناب آقای مهندس امجدی

 

                        

جناب آقای مهندس برنجزاد                      جناب آقای دکتر نجمی                  جناب آقای مهندس خوانساری

اعضای کمیسیون حقوقی
اعضای کمیسیون حقوقی

                                                        

جناب آقای مهندس رضا گودرزی فراهانی       جناب آقای مهندس فرهادی                جناب آقای مهندس برنجزاد                جناب آقای مهندس امجدی         

 جناب آقای مهندس خوانساری