خدمات انجمن

وظایف انجمن

حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی مشترک اعضا اعم از اشخاص حقیقی و شرکتها، موسسات و انجمنها و تشکلهای وابسته به انجمن. ایجاد روحیه " همیاری و همکار...

اهداف انجمن

بمنظور حفظ  وارتقاءحقوق و منافع مشروع و قانونی  صنفي کلیه کارفرمایان پیمانکار هر نوع پروژه های اجرائی ابنیه، راه سازی، آب رسانی وآب و فاضلاب...

ماموریت انجمن

ماموریت انجمن تلاش در جهت قانونمندی و برابر سازی فرصت های کاری برای پیمانکاران است که از طرق زیر صورت می پذیرد: افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت...

خدمات انجمن

اخذ نمایندگی بیمه درمان تکمیلی با مزایای خاص و شرایط ویژه برای اعضای انجمن ارائه کلیه خدمات مشاوره ای استعلام و خرید بیمه ( کلیه خدمات بیمه ای از ک...