وظایف انجمن

حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی مشترک اعضا اعم از اشخاص حقیقی و شرکتها، موسسات و انجمنها و تشکلهای وابسته به انجمن.

ایجاد روحیه " همیاری و همکاری و اتحاد "بین اعضا.

ایجاد فضای مناسب در همیاری و همکاری بین اعضا انجمن با ارگانها و نهادها و دوایر و سازمانهای دولتی ذیربط.

ملزم نمودن کلیه اعضای انجمن به مراعات اصول فنی و قواعد صحیح در انجام تعهدات خود در اجرای پیمانهای منعقده و در صورت لزوم تشکیل کلاسها و سمینارهای آموزشی مربوطه برای آگاهی هرچه بیشتر پرسنل اعضا از اصول و قوانین و ضوابط.

تهیه هرگونه اطلاعات و نشریات لازم مربوط به امور پیمانکاری اعضا از جمله امور ساختمانی و تاسیساتی تجهیزاتی برای استفاده اعضای انجمن.

تأسیس کتابخانه و نشر مجلات و مقالات مفید و ترویج اصول فنی جدید در امور ساختمانی تاسیساتی و تجهیزاتی و ارایه آموزشهای لازم به پرسنل اعضای انجمن.

حفظ حقوق قانونی در روابط اعضای انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی و کوشش در جهت حل اختلاف بین طرفین و شرکت در جلسات مربوطه توسط اعضای هیات مدیره و یا نمایندگان حقوقی انجمن که کتباً معرفی خواهند شد.

اشتراک مساعی با دولت و سازمان ها و اشخاص ذی علاقه در آبادی و عمران کشور.

شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به موسسات ساختمانی و تاسیساتی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مربوطه در خصوص امور مربوط به مالیات، بیمه های اجتماعی و غیره از جمله اختلافات کارفرما ، پیمانکار و کارگران مربوطه.

مشارکت در کمیسیون های مربوط به درجه بندی شرکتهای عضو انجمن.

مشارکت در کمیسیون های مناقصات و حل اختلاف بین شرکتها و کارفرمایان و مشاوران.

انجمن سعی خواهد داشت که در تهیه قوانین و آیین نامه ها و هر نوع مقرراتی که وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه و شورای عالی کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی ذیربط و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان های دولتی و شهرداری ها راجع به امور ساختمانی و تاسیساتی تهیه می نمایند نظریه خود را اعلام نماید.

انجمن سعی خواهد نمود طرح قوانین و آیین نامه های مفید را تهیه و به دولت و موسسات پیشنهاد نماید.

مشارکت در کنفرانس ها، کنگره ها، کمیته های کار و حفاظت و همکاری برابر شرایط مندرج در آیین نامه های مربوط و فراهم آوردن امکانات تحصیل و برگزاری دوره های تخصصی برای اعضا با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی و سایر دستگاه های ذیربط.

تشکیل شورای بررسی اختلاف و سازش جهت رفع اختلاف ناشی از قانون کار با تایید وزارت کار و اموراجتماعی فیمابین کار فرمایان

 پروژه ها و پیمانکاران و همچنین پرسنل پیمانکاران و شرکتهای عضو انجمن و چنانچه خارج از حوزه فعالیت انجمن باشد از طریق وکلای حقوقی و یا ارتباط با تشکلهای ذیربط.

نظارت و مشارکت در اموراجتماعی مربوط به صنعت ساختمان و همچنین همکاری با استانداری و معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مجریان طرح ها در امور ارجاع کار به پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و غیره.

ایجاد واحد بازرسی فنی جهت بررسی حسن اجرای تعهدات قراردادی اعضا و تعیین نماینده یا نمایندگانی جهت شرکت در هیات نظارت استان تهران و معرفی آنها به سازمانهای مربوطه استان تهران.

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران در تیرماه 1381 با همکاری گروهی از پیمانکاران فعال در محدوده استان تأسیس شد. انجمن تشکلی مردم نهاد، غیر سیاسی و غیرانتفاعی است.