ماموریت انجمن

ماموریت انجمن تلاش در جهت قانونمندی و برابر سازی فرصت های کاری برای پیمانکاران است که از طرق زیر صورت می پذیرد:

افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت به بهبود نگرش به حرفه پیمانکاری و نقش اثربخش آنان در پیشبرد جامعه.

پیگیری   تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق پیمانکاران.

تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطلاعات درحوزه پیمانکاری.

حوزه های فعالیت انجمن

انجمن با توجه به چشم انداز و ماموریت سازمانی خود  سه حوزه فرهنگ سازی ، توانمندسازی و پیگیری حقوق پیمانکاری را به عنوان محورهای فعالیت انجمن مشخص کرده و در راستای بهروزی حرفه پیمانکاری تلاش می کند