نامه ارسالی انجمن به استانداری تهران در خصوص مشخص نمودن وضعیت کارکرد کارگاهها

نامه ارسالی انجمن به استانداری تهران در خصوص مشخص نمودن وضعیت کارکرد کارگاهها