ضریب متوسط افزایش وزنی 1399تغییر در حداقل شرایط اختصاصی شرکت های..

ضریب متوسط افزایش وزنی 1399تغییر در حداقل شرایط اختصاصی شرکت های..

ضریب متوسط افزایش وزنی 1399تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری...