جایگاه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در توسعه عدالت مالیاتی

جایگاه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در توسعه عدالت مالیاتی

جایگاه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم..