تجليل از پيشکسوتان انجمن

مراسم تجليل از پيشکسوتان انجمن روز سه شنبه مورخ 28 دي ماه 1400 برگزار مي گردد.

مشروح خبر

مراسم تجليل از پيشکسوتان انجمن روز سه شنبه مورخ 28 دي ماه 1400 به پاس زحمات ايشان برگزار مي گردد.

 مراسم تجليل از پيشکسوتان انجمن با حضور آقاي سيفي رئيس انجمن و آقاي گودرزي دبير انجمن واعضاي هيئت مديره و پيشکسوتان محترم انجمن در محل انجمن برگزار مي گردد.

 

اين مراسم به پاس زحمات پيشکسوتان انجمن در ادوار گذشته انجمن برگزار گرديده است.