مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم انجمن در هفته پاياني بهمن ماه 1400 برگزار خواهد شد.

مشروح خبر

مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم انجمن در هفته پاياني بهمن ماه 1400 برگزار خواهد شد.