پروژه ها
تجليل از پيشکسوتان انجمن

مراسم تجليل از پيشکسوتان انجمن روز سه شنبه مورخ 28 دي ماه 1400 برگزار مي گردد.

ادامه
پروژه ها
مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم انجمن در هفته پاياني بهمن ماه 1400 برگزار خواهد شد.

ادامه
پروژه ها
آگهي روزنامه رسمي در مورد مجمع عمومي

ادامه
پروژه ها
آگهي روزنامه رسمي در مورد مجمع عمومي

ادامه
پروژه ها
مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومي عادي نوبت دوم انجمن

بدينوسيله از کليه اعضاي محترم دعوت به عمل مي آيد تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومي عادي نوبت دوم انجمن که در ساعت ۱۸ بعد از ظهر روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در محل نيروگاه طرشت واقع در خيابان ستارخان- نيروگاه طرشت (برق آلستوم) سالن آمفي تئاتربرگزار ميگرددحضور بهم رسانند.همچنين از کليه داوطلبان نامزدي در انتخابات علي البدل هيأت مديره و بازرس انجمن درخواست مي شود در صورت دارا بودن شرايط مقرر در ماده 37 اساسنامه مراتب آمادگي خود را کتباً همراه با دو قطعه عکس 4*3 و مشخص نمودن سمت خود در شرکت به دفتر انجمن اعلام فرمايند.انجمن صنفي پيمانکاران استان تهران

ادامه
پروژه ها
پرداخت حق عضويت ساليانه

باسلام اعضاي محترم با توجه به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومي عادي نوبت دوم مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ جهت شرکت در مجمع فوق نسبت به پرداخت حق عضويت ساليانه اقدام فرماييد.  لازم به ذکر است اعضايي که حق عضويت ۱۴۰۰ خود را پرداخت نموده باشند مجاز به حضور در مجمع مي باشند.انجمن صنفي پيمانکاران استان تهران

ادامه
پروژه ها
آگهي مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومي عادي نوبت دوم انجمن صنفي کارفرمايي پيمانکاران و شرکتهاي ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي استان تهران

بدينوسيله از کليه اعضاي محترم دعوت به عمل مي آيد تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومي عادي نوبت دوم انجمن که در ساعت ۱۸ بعد از ظهر روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در محل نيروگاه طرشت واقع در خيابان ستارخان- نيروگاه طرشت (برق آلستوم) سالن آمفي تئاتربرگزار ميگرددحضور بهم رسانند.همچنين از کليه داوطلبان نامزدي در انتخابات علي البدل هيأت مديره و بازرس انجمن درخواست مي شود در صورت دارا بودن شرايط مقرر در ماده 37 اساسنامه مراتب آمادگي خود را کتباً همراه با دو قطعه عکس 4*3 و مشخص نمودن سمت خود در شرکت به دفتر انجمن اعلام فرمايند.انجمن صنفي پيمانکاران استان تهران

ادامه
پروژه ها
اصلاحات پيشنهادي اساسنامه انجمن صنفي پيمانکاران استان تهران

ادامه
پروژه ها
پيشنهادات اصلاحي اساسنامه با مصوبه هيات مديره

ادامه
پروژه ها
خدمات انجمن صنفي کارفرمايي پيمانکاران وشرکتهاي ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي استان تهران

ادامه