ارتباط با انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران استان تهران


شماره تماس02188288596

و یا

شماره تماس02188288597

آدرس ایمیلinfo@aspt.ir

آدرس پستی انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران

تهران شيخ فضل الله خيابان سازمان آب خيابان حاجي پور انتهاي کوچه چهاردهم

فرم ارتباط با انجمن