انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران

عملکرد ماهیانه صلاحیت پیمانکاری رتبه بندی

عملکرد ماهیانه صلاحیت پیمانکاری رتبه‌بندی، شامل بررسی و ارزیابی مداوم صلاحیت و عملکرد پیمانکاران با رتبه‌بندی مشخص، جهت اطمینان از رعایت استانداردها و معیارهای مورد نیاز برای انجام پروژه‌ها است.

گزارش صلاحیت پیمانکاری رتبه بندی  اردیبهشت 1402

ورودی پرونده فیزیکیورودی پرونده پایشتایید اول پرونده های فیزیکیتایید پرونده های پایش
1055625

 

گزارش صلاحیت پیمانکاری رتبه بندی فروردین 1402

ورودی پرونده فیزیکیورودی پرونده پایشتایید اول پرونده های فیزیکیتایید پرونده های پایش
6321012

 

عملکرد ماهیانه صلاحیت پیمانکاری رتبه بندی
عملکرد ماهیانه صلاحیت پیمانکاری رتبه‌بندی، شامل بررسی و ارزیابی مداوم صلاحیت و عملکرد پیمانکاران با رتبه‌بندی مشخص، جهت اطمینان از رعایت استانداردها و معیارهای مورد نیاز برای انجام پروژه‌ها است.
line
انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران
fadeInDown

گزارش صلاحیت پیمانکاری رتبه بندی  اردیبهشت 1402

ورودی پرونده فیزیکیورودی پرونده پایشتایید اول پرونده های فیزیکیتایید پرونده های پایش1055625 

گزارش صلاحیت پیمانکاری رتبه بندی فروردین 1402

ورودی پرونده فیزیکیورودی پرونده پایشتایید اول پرونده های فیزیکیتایید پرونده های پایش6321012