انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران

عملکرد ماهیانه انجمن (ایمنی)

در عملکرد ماهیانه انجمن (ایمنی) گزارش هر ماه در زمینه آگاهسازی از تعداد پرونده های فیزیکی و ارسال شده و دوره های آموزشی ارائه می گردد.

گزارش صلاحیت ایمنی اردیبهشت 1402

پرونده های ارسال شده

پرونده های فیزیکیدوره های آموزشی
13584

12

گزارش صلاحیت ایمنی فروردین 1402

پرونده های ارسال شده

پرونده های فیزیکیدوره های آموزشی
8447

3