انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران

عملکرد ماهیانه انجمن (واحد دبیرخانه)

وظیفه ماهیانه واحد دبیرخانه در انجمن شامل مدیریت مستندات، برگزاری جلسات، ارتباطات و پشتیبانی از رویدادها است.

گزارش واحد دبیر خانه و اعضاء  اردیبهشت 1402

عضویتصدور کارت پروانهنامه  های صادرهنامه های دریافتیبرگزاری نمایشگاه و همایش نظام فنی و اجرایی برگزاری کمیسیون هاانعقاد تفاهم نامه
6203227121