اعضای کمیسیون دارایی

اعضای کمیسیون دارایی

                                             

جناب آقای مهندس رضا گودرزی فراهانی      جناب آقای مهندس سلیم آبادی             جناب آقای مهندس فرهادی           جناب آقای مهندس امجدی

 

                        

جناب آقای مهندس برنجزاد                      جناب آقای دکتر نجمی                  جناب آقای مهندس خوانساری

یک پاسخ ارسال کنید