جایگاه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در توسعه عدالت مالیاتی

جایگاه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در توسعه عدالت مالیاتی

یکی از ویژگی های یک نظام مالیاتی کارآمد، عدالت مالیاتی است. معنای ساده و روشن عدالت مالیاتی این است که هرکدام از شهروندان به اندازه ای که از منابع جامعه استفاده می کنند مالیات پرداخت کنند زمانی عدالت مالیاتی محقق می شود که شهروندان تردید وشبهه‏ای در مورد مالیات پرداختی خود نداشته باشند.عدالت مالیاتی، مطلوب یک نظام کارآمد مالیاتی نیز هست چرا که هزینه ها وچالش های مالیات ستانی را کاهش می دهد وفضای مناسب برای عمل به مسئولیت ها ووظایف قانونی وتعامل با مودیان را فراهم می کند.از اینرواصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در راستای طرح تحول نظام اقتصادی کشور و توسعه عدالت مالیاتی با بررسی 3 ساله توسط مجلس، در 27 مرداد ماه سال 1394 از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. با ابلاغ این قانون تحولات و تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شد.قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، به این مهم جامه عمل پوشاند بطوری که مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دلایل و شواهد عینی خواهد بود. اصلاح ماده 97 و حذف مواد 98،152،153،154و 158و به بیان بهتر حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید.
طبق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‏باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
رسیدگی به پرونده های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی اطلاعات درآمد مشمول مالیات مودیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود. در سال های گذشته، زیرساخت ها و بسترهای لازم برای هوشمندسازی نظام مالیاتی با کمک کارشناسان داخلی و خارجی پیاده سازی شده است.
همچنین قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها بر ساده سازی فرآیند رسیدگی تأکید بسیاری داشته به نحوی که سازمان امور مالیانی را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعیین و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به دیگر سخن با شفاف سازی فعالیت‏های اقتصادی صاحبان کسب و کار می توان انتظار داشت که با تعیین دقیق درآمد مشول مالیات، رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر گردد.

منبع:http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/123194

آخرین مطالب
یک پاسخ ارسال کنید