نامه ارسالی انجمن به شرکت ملی گاز ایران در خصوص درخواست اعمال ماده 1-5 شرایط عمومی پیمان در پروژه ها

نامه ارسالی انجمن به شرکت ملی گاز ایران در خصوص درخواست اعمال ماده 1-5 شرایط عمومی پیمان در پروژه ها

آخرین مطالب
یک پاسخ ارسال کنید