چاپ سالنامه سال 99

چاپ سالنامه سال 99

اعضای محترم انجمن:باتوجه به فرارسیدن سال جدید خواهشمنداست درصورت نیازبه خرید سالنامه سال99سفارش خودرا به صورت مکتوب به دبیرخانه انجمن به شماره97-88288596اعلام فرمائید.

انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

آخرین مطالب
یک پاسخ ارسال کنید