کمیسیون های تخصصی

اعضای کمیسیون گازرسانی به صنایع
اعضای کمیسیون گازرسانی به صنایع

                                                     

جناب آقای مهندس سید محمد طباطبایی       جناب آقای مهندس امیر کیانیان          جناب آقای مهندس امیر آبایی         جناب آقای مهندس فرامرز رشیدی

 

                            

جناب آقای مهندسعلیرضا وکیلی      جناب آقای مهندس جعفر علینوری        جناب آقای مهندس امیر حسین فرجی