صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی

دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرا یی وشر کت های دولتی
 

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی


مدارک جهت تشکیل پرونده گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری

 1. کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به همراه مدرک تحصیلی
 2. سابقه بیمه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
 3. کلیه افراد لیست بیمه و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت احراز هویت شوند

 1. گواهینامه 36 ساعته کارفرمایی و گواهینامه دوره تخصصی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت

 تبصره ( گذراندن این دوره فقط برای مدیر عامل و دارندگان حق امضاء شرکت الزامی است)

 1. مدرک تحصیلی کارکنان دفتر مرکزی
 1. یوزر و پسورد تامین اجتماعی
 1. یوزر و پسورد اداره کار

مدارک مربوط به شرکت

 1. اساسنامه، روزنامه تاسیس و آگهی ثبتی
 2. روزنامه و آگهی آخرین تغییرات آدرس و اعضا.
 3. شرکت نامه یا تقاضانامه شرکت
 4. لیست بیمه دفتر مرکزی که شامل لیست بیمه ، رسید پرداخت بیمه ، رسید واریز بیمه ، تاییدیه فیش واریزی حقوق پرسنل دفتر مرکزی
 5. لیست بیمه کارگران و تاییدیه پرداخت و فیش حقوق و تاییدیه پرداخت حقوق ( درصورت داشتن پیمان)
 6. طرح طبقه بندی مشاغل برای هر پیمان ( در صورت داشتن پیمان فعال ) و دفتر مرکزی و تاییدیه آن از اداره کار
 7. اجاره نامه هولوگرام دار و یا سند دفتر مرکزی به نام شرکت اداری و تجاری( در اجاره نامه کاربری اداری باید قید شود)
 8. کپی گواهینامه صلاحیت کار و رتبه بندی سال های قبل ( در صورت تمدید )
 9. تکمیل فرم تقاضانامه تعیین صلاحیت و فرم اطاعات تکمیلی شرکت
 10. تکمیل ارسال نامه عضویت در انجمن
 11. لیست تجهیزات پیمان ها با توجه به زمینه فعالیت به همراه فاکتور رسمی آنها
 12. وارد کردن متن تعهدنامه در خصوص صحت اطلاعات بارگزاری شده در سربرگ شرکت

مدارک و مستندات مالی شرکت

 1. اظهارنامه مالیاتی سال قبل همراه برابر اصل مفاصاحساب ذکر شده در جدول 10

(تبصره) در صورت نداشتن مفاصاحساب نامه در سربرگ خطاب به اداره کار با موضوع نداشتن مفاصا و علت آن ذکر گردد.

 1. آخرین برگه قطعی مالیاتی به همراه تایید پرداخت آن
 2. تراز مالی منتهی به آخرین سال مالی