انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران

عملکرد ماهیانه انجمن (آموزش)

عملکرد ماهیانه انجمن (آموزش) شامل گزارشات از واحد آموزش ، تعداد دوره ها ، ثبت نام ها ، کلاس ها و مدارک صادر شده می باشد.

گزارش  آموزش اردیبهشت 1402

تعداد ثبت نام

تعداد دورهتعداد کلاس

تعداد مدارک صادره

8939

83

 

گزارش  آموزش فروردین 1402

تعداد ثبت نام

تعداد دورهتعداد کلاس

تعداد مدارک صادره

6826

54