دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد. ناپلئون هیل