کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.ناپلئون بناپارت