عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است. رسول اکرم (ص)