از شوخی (بی مورد) بپرهیز، زیرا که شوخی نور ایمان تو را می برد. امام موسی کاظم (ع)