بايد دنبال شادي ها گشت ولي غمها خودشان ما را پيدا مي کنند .فردریس نیچه